Loading...

Katalogi kartkowe biblioteki MIIZ PAN

Katalogi Kartkowe są zeskanowaną wersją katalogów, które znajdują się w czytelni Biblioteki (stan na 31 grudnia 2011 r.). Zarówno Katalog Alfabetyczny Książek jak i Katalog Czasopism są w miarę możliwości uzupełniane na bieżąco. Biblioteka równocześnie prowadzi dwie ewidencje, jedną w systemie kartkowym drugą w systemie komputerowym OPAC. Układ kart w katalogu jest analogiczny do jego tradycyjnej wersji tzw. "szufladkowej".

Katalogi kartkowe dzielą się na:

Katalog Alfabetyczny Książek - rejestruje książki polskie i zagraniczne, wydawnictwa seryjne oraz odbitki będące w zbiorach biblioteki. Karty uszeregowane są w porządku alfabetycznym haseł autorskich, a w przypadku wydawnictw zbiorowych według haseł tytułowych. Dla ułatwienia poszukiwań stosowane są odsyłacze ( zob. ) do współautorów, redaktora, tłumacza, ilustratora oraz karty seryjne, które kierują zawsze do karty głównej.

Katalog Czasopism - rejestruje w układzie alfabetycznym tytuły czasopism polskich i zagranicznych znajdujących się w bibliotece MiIZ. Karta katalogowa informuje o tytule, częstotliwości i miejscu wydania czasopisma oraz wymienia w porządku chronologicznym tomy, roczniki oraz numery danego tytułu wydawnictwa ciągłego. Czasopisma można wyszukiwać pod tytułem oraz pod nazwą instytucji, która je wydaje. Aktualnych egzemplarzy czasopism należy szukać w katalogu komputerowym.

Katalog Systematyczny - (uzupełniany do roku 1990 r. ), pozwala zorientować się w zasobach biblioteki z dziedziny zoologii oraz ustalić zasoby z dziedzin pokrewnych, podstawą schematu katalogu systematycznego jest system klasyfikacji dziesiętnej UKD.

Uwaga!


Szeregowanie kart w Katalogu Alfabetycznym

W katalogach kartkowych opisy dokumentów piśmienniczych sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi normami, każda karta katalogowa przekazuje podstawowe informacje o książce: autor, tytuł, miejsce wydania, wydawnictwo, rok wydania, opis fizyczny, nazwa serii:

 • wszystkie karty katalogowe ułożone są w porządku alfabetycznym haseł
 • hasłem jest nazwisko pierwszego autora, jeśli dokument nie ma autora lub jest ich więcej niż trzech, hasłem jest pierwszy wyraz tytułu
 • podstawą szeregowania kart katalogowych jest alfabet polski rozszerzony o 3 znaki (q, v, x)
  A  Ą  B  C  Ć  D  E  Ę  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  Ń  O  Ó  P Q R  S  Ś  T  U  V W X Y Z  Ź  Ż
 • przy szeregowaniu haseł tytułowych nie uwzględnia się rodzajników występujących na początku tytułu czyli der, die, das, ein, eine, the, a, an, la, le, l’, les, un, une itp.
  The Journal of Eqyptian Archeology – szukamy pod Journal, a nie The.
  (jeżeli rodzajniki występuje w dalszych częściach hasła, stanowią równorzędny z innymi wyrazami element szeregowania)
 • hasłem natomiast jest zawsze pierwszy wyraz nie będący rodzajnikiem, w tym też przyimki np.:
  Z biologii pijawek – pod Z
 • opisy dzieł pisanych alfabetem niełacińskim (np. cyrylicą) są transliterowane tzn. litery alfabetu obcego zastępowane są literami alfabetu polskiego wg tablic transliteracji
 • katalog nie uwzględnia znaków diakrytycznych poszczególnych języków, które szeregowane są jako zwykłe litery np. hasło Müller - jak Muller.
 • w obrębie tych samych haseł, np. nazwiska jednego autora, karty układa się według tytułów stosując poniższą zasadę układu, np.:
  Taczanowski, Władysław: Myszy krajowe
  Taczanowski, Władysław: Nietoperze krajowe
  Taczanowski, Władysław: Ptaki krajowe
 • jeśli ten sam autor występuje samodzielnie i jako współautor jednej czy większej liczby prac, umieszcza się karty z opisem prac samodzielnych przed opisem prac współautorskich np.:
  Taczanowski, Władysław: Wiadomości o ptakach i nietoperzach znajdujących się w dolinie Ojcowej
  Taczanowski , Wł., Wodzicki, K.: Nasi wrogowie i przyjaciele wśród ptaków
  Taczanowski Wł. (współautor.) zob. Wodzicki, K.
 • karty o tym samym haśle autorskim grupuje się bez względu na język tytułów w następującym porządku:
  1. odsyłacze do dzieł traktujących o danym autorze;
  2. odsyłacze, w których dana osoba jest współredaktorem, redaktorem, tłumaczem itp.;
  3. karty wydań zbiorowych dział danego autora – w porządku alfabetycznym tytułów np.: Dzieła..., Wybór dzieł...
  4. karty poszczególnych utworów pisarza – w porządku alfabetycznym tytułów;
  5. karty dzieł napisanych przez danego autora wspólnie z innymi (najwyżej dwoma) współautorami.
Szeregowanie Kart w Katalogu Czasopism

Katalog jest ułożony alfabetycznie wg kolejnych wyrazów tytułu z tym, że np. liczba pojedyncza i mnoga niektórych haseł jest umieszczona razem w porządku alfabetycznym dalszych wyrazów (Bericht/e/, Bulletin/s/, Annal/s/, Memoir/s/). Tego rodzaju hasła jak Memoir/s/ i Mémoires nie są jednak umieszczane łącznie. Przy czasopismach, które maja tytuły w dwóch lub kilku językach wszystkie tytuły są przytoczone i do każdego z nich podany jest odsyłacz. Jeżeli tytuł czasopisma ulegał zmianie, właściwy opis katalogowy umieszczony jest pod pierwszym tytułem, przy odpowiednich zaś tomach podano zmiany tytułów. Każdy zmieniony tytuł jest umieszczony w ogólnym układzie alfabetycznym z odsyłaczem numerowym do pierwszego tytułu czasopisma. O ile jednak czasopismo przestało wychodzić pod danym tytułem, a jego ciąg dalszy ma inny tytuł i nie związaną z poprzednią numerację tomów, wówczas opis katalogowy umieszczono pod nowym tytułem. Powiązania miedzy sobą poszczególnych czasopism zaznaczono odpowiednimi odsyłaczami z podaniem tytułu i numeru pozycji.

Nie podano słów kluczowych dla wyszukiwania lub podane wyrażenie jest zbyt krótkie (minimum to 5 znaków).